Articles

Ховд их сургуулийн доктор зэрэгтэй боловсон хүчний бэхжүүлэх бодлого, арга хэмжээний хүрээнд хийгдэх сургалтын зар

I. Сургалтын сэдэв: “Статистик боловсруулалт, тоон & чанарын

                                    судалгааны аргазүй”

Энэхүү сургалтыг 2 үндсэн сэдвийн хүрээнд заана. Үүнд:

 1. Статистик боловсруулалт, шинжлэх ухааны зарим салбаруудад статистик боловсруулалт хийх арга, чанарын судалгааны арга
 2. Орон зайн анализ хийх судалгааны аргазүй

Хугацаа: I сургалт 2017 оны 1-р сарын 6-7 өдөр

           Хаана: ХИС-ийн хичээлийн нэгдүгээр байр 414

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ:

Эрдэм шинжилгээ, инновацийн алба

Байгалийн шинжлэл, технологин сургууль

Баруун бүсийн тогтвортой хөгжлийн хүрээлэн

 

“СТАТИСТИК БОЛОВСРУУЛАЛТ, ТООН & ЧАНАРЫН

СУДАЛГААНЫ АРГАЗҮЙ” СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Зохион байгуулагч: Байгалийн шинжлэл, технологийн сургууль

Зохион байгуулах газар: ХИС-ийн хичээлийн нэгдүгээр байр 414

Хугацаа:                     2017 оны 01-р сарын 06-07

Хичээлийн сэдэв

Хичээл заах багш

Огноо, цаг

Агуулга

2017 оны 01-р сарын 06-ны өдрийн сургалт

Сургалтын нээлт

ХИС-ийн захирал А.Алтанбагана

2017.01.06. 14:00-14:10

1

Статистикийн удиртгал

Г.Адьяабаатар

2017.01.06

14.10-15.30

 • Статистик, түүний төрөл
 • Статистикийн үндсэн ойлголтууд
 • Мэдээллийн эх сурвалж, өгөгдөл цуглуулах аргууд
 • Хувьсагчийн төрлүүд ба хэмжигдэхүүний түвшин
 • Түүврийн аргууд
 • Хувьсагчийг хүснэгт ба диаграмаар илэрхийлэх
 • Хувьсагчийн тархалтыг тодорхойлогч статистик үзүүлэлтүүд
 • Магадлалын үндсэн ойлголтууд
 • Тасралттай ба тасралтгүй магадлалын тархалтууд

2

Тайлбарлах статистик

 

Цайны завсарлага

3

Дүгнэх статистик

Г.Адьяабаатар

15.40-17.00

 • Эх олонлогийн параметрийн үнэлгээ
 • Статистик таамаглал шалгах
 • Дисперсийн шинжилгээ
 • EXCEL, SPSS-дээр ажиллах
 • Онлайн судалгаа

4

Өгөгдлийн боловсруулалт, автоматжуулалт

Б.Дүгэрсүрэн

Г.Адьяабаатар

Н.Мөнхбаяр

17.00-18.00

 
 

2017 оны 1-р сарын 07-ны өдрийн сургалт

5

Тоон болон чанарын судалгааны арга

Багш Б.Отгонцэцэг

09.00-10.00

 • Фокус бүлгийн ярилцлагын арга, Экспертийн болон ганцаарчилсан ярилцлагын арга
 • Ажиглалтын болон Оролцооны арга
 • Агуулгын шинжилгээний арга, тодорхой шалгуур үзүүлэлтээр

6

Чанарын судалгааны арга

Проф. М.Алтанбагана

10.00-11.00

 

Цайны завсарлага

7

Анкет, анкет боловсруулах нь

/Нийгмийн судалгааны жишээн дээр/

Багш Б.Отгонцэцэг

11.10-12.00

 • Анкетын мэдээллийг SPSS-дээр боловсруулах нь

Үдийн завсарлага

8

Дүгнэх статистик

Багш Г.Адьяабаатар

13:00-14:00

 • Параметрийн бус шинжүүрүүд
 • Регрессийн шинжилгээ
 • Хугацаан цувааны шинжилгээ

9

Нийгмийн шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй

Доктор Ц.Пүрэвсүрэн

14.00-15.00

 

Цайны завсарлага

10

Алдааны онол

Дэд проф. Ц.Цэрэнгомбо

15.10-16.10

 • Алдааны төрөл, алдааг үнэлэх

11

Дадлага

Б.Дүгэрсүрэн

Г.Адьяабаатар

Н.Мөнхбаяр

16:10-17:10

EXCEL, SPSS-дээр ажиллах

12

Хүрээлэн буй орчны судалгаанд математик статистик боловсруулалтын аргыг хэрэглэх нь

Проф. М.Алтанбагана

17:10-17:30

Хүрээлэн буй орчин, экологи

13

Байгалийн усны химийн судалгаанд математик статистикийн аргыг хэрэглэх нь

Дэд проф. З.Бурмаа

17:30-17:45

Байгалийн усны химийн судалгаанд хийсэн статистик боловсруулалт

14

Ургамлын аймгийн судалгаа хийх арга зүй

Доктор Д.Дарьханд

17:45-18:00

Байгалийн ухааны судалгааны статистик боловсруулалт

15

Сургалтын хаалт

БШТС-ийн захирал Дэд проф. З.Бурмаа

17:50-18:00