Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.
Ховд их сургууль

Articles

Ховд их сургуулийн доктор зэрэгтэй боловсон хүчний бэхжүүлэх бодлого, арга хэмжээний хүрээнд хийгдэх сургалтын зар

I. Сургалтын сэдэв: “Статистик боловсруулалт, тоон & чанарын

                                    судалгааны аргазүй”

Энэхүү сургалтыг 2 үндсэн сэдвийн хүрээнд заана. Үүнд:

 1. Статистик боловсруулалт, шинжлэх ухааны зарим салбаруудад статистик боловсруулалт хийх арга, чанарын судалгааны арга
 2. Орон зайн анализ хийх судалгааны аргазүй

Хугацаа: I сургалт 2017 оны 1-р сарын 6-7 өдөр

           Хаана: ХИС-ийн хичээлийн нэгдүгээр байр 414

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ:

Эрдэм шинжилгээ, инновацийн алба

Байгалийн шинжлэл, технологин сургууль

Баруун бүсийн тогтвортой хөгжлийн хүрээлэн

 

“СТАТИСТИК БОЛОВСРУУЛАЛТ, ТООН & ЧАНАРЫН

СУДАЛГААНЫ АРГАЗҮЙ” СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Зохион байгуулагч: Байгалийн шинжлэл, технологийн сургууль

Зохион байгуулах газар: ХИС-ийн хичээлийн нэгдүгээр байр 414

Хугацаа:                     2017 оны 01-р сарын 06-07

Хичээлийн сэдэв

Хичээл заах багш

Огноо, цаг

Агуулга

2017 оны 01-р сарын 06-ны өдрийн сургалт

Сургалтын нээлт

ХИС-ийн захирал А.Алтанбагана

2017.01.06. 14:00-14:10

1

Статистикийн удиртгал

Г.Адьяабаатар

2017.01.06

14.10-15.30

 • Статистик, түүний төрөл
 • Статистикийн үндсэн ойлголтууд
 • Мэдээллийн эх сурвалж, өгөгдөл цуглуулах аргууд
 • Хувьсагчийн төрлүүд ба хэмжигдэхүүний түвшин
 • Түүврийн аргууд
 • Хувьсагчийг хүснэгт ба диаграмаар илэрхийлэх
 • Хувьсагчийн тархалтыг тодорхойлогч статистик үзүүлэлтүүд
 • Магадлалын үндсэн ойлголтууд
 • Тасралттай ба тасралтгүй магадлалын тархалтууд

2

Тайлбарлах статистик

 

Цайны завсарлага

3

Дүгнэх статистик

Г.Адьяабаатар

15.40-17.00

 • Эх олонлогийн параметрийн үнэлгээ
 • Статистик таамаглал шалгах
 • Дисперсийн шинжилгээ
 • EXCEL, SPSS-дээр ажиллах
 • Онлайн судалгаа

4

Өгөгдлийн боловсруулалт, автоматжуулалт

Б.Дүгэрсүрэн

Г.Адьяабаатар

Н.Мөнхбаяр

17.00-18.00

 
 

2017 оны 1-р сарын 07-ны өдрийн сургалт

5

Тоон болон чанарын судалгааны арга

Багш Б.Отгонцэцэг

09.00-10.00

 • Фокус бүлгийн ярилцлагын арга, Экспертийн болон ганцаарчилсан ярилцлагын арга
 • Ажиглалтын болон Оролцооны арга
 • Агуулгын шинжилгээний арга, тодорхой шалгуур үзүүлэлтээр

6

Чанарын судалгааны арга

Проф. М.Алтанбагана

10.00-11.00

 

Цайны завсарлага

7

Анкет, анкет боловсруулах нь

/Нийгмийн судалгааны жишээн дээр/

Багш Б.Отгонцэцэг

11.10-12.00

 • Анкетын мэдээллийг SPSS-дээр боловсруулах нь

Үдийн завсарлага

8

Дүгнэх статистик

Багш Г.Адьяабаатар

13:00-14:00

 • Параметрийн бус шинжүүрүүд
 • Регрессийн шинжилгээ
 • Хугацаан цувааны шинжилгээ

9

Нийгмийн шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй

Доктор Ц.Пүрэвсүрэн

14.00-15.00

 

Цайны завсарлага

10

Алдааны онол

Дэд проф. Ц.Цэрэнгомбо

15.10-16.10

 • Алдааны төрөл, алдааг үнэлэх

11

Дадлага

Б.Дүгэрсүрэн

Г.Адьяабаатар

Н.Мөнхбаяр

16:10-17:10

EXCEL, SPSS-дээр ажиллах

12

Хүрээлэн буй орчны судалгаанд математик статистик боловсруулалтын аргыг хэрэглэх нь

Проф. М.Алтанбагана

17:10-17:30

Хүрээлэн буй орчин, экологи

13

Байгалийн усны химийн судалгаанд математик статистикийн аргыг хэрэглэх нь

Дэд проф. З.Бурмаа

17:30-17:45

Байгалийн усны химийн судалгаанд хийсэн статистик боловсруулалт

14

Ургамлын аймгийн судалгаа хийх арга зүй

Доктор Д.Дарьханд

17:45-18:00

Байгалийн ухааны судалгааны статистик боловсруулалт

15

Сургалтын хаалт

БШТС-ийн захирал Дэд проф. З.Бурмаа

17:50-18:00