Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.
Шилжин ирэх

ХОВД ИХ СУРГУУЛЬД ОЮУТАН ШИЛЖҮҮЛЭН СУРАЛЦУУЛАХ

Ховд их сургуульд гадаад, дотоодын их дээд сургуулиас оюутан, магистрант, докторантыг шилжүүлэн суралцуулахад хичээлийн жилийн улирал бүрийн эхний 2 долоо хоногийн дотор багтаан шийдвэрлэнэ.
Оюутан дараах шаардлага хангасан байна.Үүнд
* Дотоодын их, дээд сургууль, коллежийн хувьд Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөр магадлан итгэмжлэл хийлгэсэн сургууль
* Гадаадын их, дээд сургууль нь тухайн улсынхаа хууль тогтоомжийн дагуу дээд боловсролын байгууллагын юмуу хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл хийлгэсэн сургуульд 1-ээс доошгүй улирал амжилттай суралцсан оюутан
* Суралцаж байсан сургууль, бүрэлдэхүүний сургууль, факультетийн албан ёсны зөвшөөрөл
* Сурлагын дүнгийн тодорхойлолт (үзэж судалсан хичээлийн нэр, судалсан цаг, багц цаг, шалгалтын дүн)
* Хувийн хэрэг
* Элсэлттэй холбоотой баримт бичиг
* Оюутныг шилжүүлж авахад элсэлтийн ерөнхий шалгалтын зөрүүгүй байна.
* Өмнө нь дээд боловсрол эзэмшсэн иргэн өргөдөлдөө боловсролын зэргийг нотлох баримт бичиг
* Хичээлийн багц цагийг Ховд их сургуульд баримталдаг багц цагаар тооцох эсвэл эс тооцно.
* Хичээл нөхөн судлах тохиолдолд холбогдох төлбөр төлнө. Төлбөрийн тооцоог тухайн хичээлийг судлах улирлын эхэнд хийсэн байна.