Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.
Шилжин явах

Оюутан шилжин явах

Тус сургуулиас өөр сургуульд шилжих, сургуулиас гарах буюу чөлөөлөгдөх тохиолдолд :
*    1-р ангийн оюутан тухайн мэргэжлийн ангийн сургалтын төлбөрийн 60%
*    2-р ангийн оюутан тухайн мэргэжлийн ангийн сургалтын төлбөрийн 50%
*    3-р ангийн оюутан тухайн мэргэжлийн ангийн сургалтын төлбөрийн 40%
*    4-р ангийн оюутан тухайн мэргэжлийн ангийн сургалтын төлбөрийн 30%
Шилжигч нь хувийн төлбөрөөр сурдаг бол сургууль, бүрэлдэхүүний сургууль, факультет, санхүүтэй, улсаас зээл авдаг буюу хөнгөлөлт эдэлдэг бол Сургалтын төрийн сантай заавал тооцоо хийсэн байна.